News
Current Projects
Past Projects
Proposals in Progress
ATPAC
ATPER
ATPIJ
TSVD
AETF
FAQ
Site Map
Download
 
 
 

โครงการกลับมาชั่วคราวเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการกลับมาชั่วคราวเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นโครงการสนับสนุนนักวิชาชีพกลับประเทศไทยในระยะสั้น (ไม่เกิน 4 สัปดาห์)
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประโยชน์สูงกับประเทศ ซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวอาจอยู่ในรูปการจัด อบรมสัมมนา การทำวิจัยร่วม
การให้คำปรึกษาทางวิชาการ หรือการให้ปาฐกถาในหัวข้อที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีก้าวหน้า ทั้งนี้ หน่วยงานในประเทศไทยจะต้องเป็นผู้
ดำเนินการจัดทำคำขอส่งให้กับผู้อำนวยการโครงการสมองไหลกลับพิจารณา หลักเกณฑ์และมาตรการจูงใจสำหรับโครงการกลับชั่วคราวนี้
ปรากฏอยู่ใน “เกณฑ์และอัตราการจ่ายให้นักวิชาชีพจากต่างประเทศที่เข้าร่วม โครงการสมองไหลกลับแบบชั่วคราว”

เกณฑ์และอัตราจ่ายให้นักวิชาชีพจากต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการสมองไหลกลับแบบชั่วคราว
1.ค่าใช้จ่ายสำหรับนักวิชาชีพจากต่างประเทศ (รวมทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ)

รายการ
จำนวนเงิน
ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 2,000 บาทแต่หากอยู่ติดต่อกันเกิน 3 สัปดาห์ ให้เหมาจ่ายเดือนละ 40,000 บาท
ค่าที่พัก วันละ 2,000 บาทแต่หากอยู่ติดต่อกันเกิน 3 สัปดาห์ ให้เหมาจ่ายเดือนละ 15,000 บาท
ค่าพาหนะในประเทศ จ่ายตามจริงตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินวันละ 2,000 บาท
ค่าตั๋วเครื่องบิน ในประเทศ ชั้นประหยัดจ่ายตามจริง โดยนักวิชาชีพซื้อ ได้เองจากทุกสายการบินในประเทศไทย
ระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด จ่ายตามจริง โดยให้ เคาน์เตอร์การบินไทยจองให้

อาจขอแตกต่างจากนี้ โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นให้ ผู้อำนวยการโครงการสมองไหลกลับรับทราบและอนุมัติหรือ
เสนอขอมา
ในข้อเสนอโครงการ
อัตราค่าตอบแทนในกรณีที่นักวิจัยเป็นข้าราชการ
  อัตราค่าตอบแทน = อัตราเงินเดือนที่ได้รับ (ไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอื่น)
ร้อยละของเวลาปฏิบัติงานวิจัยในโครงการ
องค์ประกอบตัวคุณ 1.5 – 2.0 (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม)
อัตราค่าตอบแทนในกรณีที่นักวิจัยไม่เป็นข้าราชการ ให้เทียบอัตราเงินเดือนกับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตามความเหมาะสม
แล้วคิดอัตราค่าตอบแทน เช่นเดียวกัน


 

 

 
 
   
    111 Thailand Science Park Paholythin Rd., Klong 1,Klong Luang. Pathumthani 12120 Thailand Tel : 66-2-5647000, Ext. 1446-1448; Fax : 66-2-5647004